JCA bestyrelse, generalforsamling og vedtægter

JCA bestyrelse pr. februar 2024

Formand: Tania Olsen


Næstformand: Amanda Hegested


Kasserer: Anja Helver


Medlemmer: Vivi Helver Pursved, Helle Nikolajsen, Anette Brasch Christensen, Josephine Bredahl, Per Elgaard


§9 Generalforsamling:


  • Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
  • Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar.
  • Generalforsamlingen varsles med mindst 21 dage.
  • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelse.
  • Senest 7 dage før generalforsamlingen lægges endelig dagsorden på foreningens hjemmeside, som indeholder alle indkomne forslag.
Referater fra tidligere generalforsamlinger:

§1 Navn og hjemsted:

Klubbens navn er ”Jægerspris Cykelartister”, og dens hjemsted er Jægerspris§2 Formål:

Klubbens formål er at fremme børn og unges interesse for at køre på ethjulet cykel samt at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sportens virke.§3 Aktivitet:

Undervisning i kørsel på ethjulet cykel, optræden og deltagelse i stævner.§4 Medlemsoptagelse:

Der optages både aktive og passive medlemmer af begge køn. Passive medlemmer kan ikke modtage undervisning.§5 Medlemskontingent:

Kontingentet fastsættes af klubbens generalforsamling hvert år.

Aktive medlemmer: Kontingent forfalder til betaling på en af bestyrelsen fastsat dato.

Passive medlemmer: Der kan fremstilles medlemskort/bevis til passive medlemmer og indtægterne bruges, som bestyrelsen fastsætter. Manglende indbetaling af kontingent kan medføre udmeldelse af klubben.§6 Regnskabs-og formueforhold.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.§7 Tegningsret:

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.§8 Overholdelse af vedtægter og regler:

Medlemmer af klubben er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter samt de forordninger, som man i klubben finder formålstjenligt at opretholde. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt klubbens vedtægter og regler ikke overholdes eller andre vigtige grunde taler derfor.§9 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar. Generalforsamlingen skal varsles med mindst 21 dage. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.

Senest 7 dage før generalforsamlingen lægger formanden den endelige dagsorden på foreningens hjemmeside, som indeholder alle indkomne forslag.


Vedtægtsændringer kan kun ske efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Almindelige forslag vedtages med simpelt flertal, mens vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, bilagt forhandlingsemner som understøtter begæringen. Bestyrelsen indkalder herefter inden 30 dage til ekstraordinær generalforsamling.§10 Valg til bestyrelse:

Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer over 18 år og forældre/værger til aktive medlemmer samt forældre/værger til tidligere aktive medlemmer - såfremt de allerede er valgt ind i bestyrelsen.


Bestyrelsen består af minimum 3 og maximalt 7 medlemmer. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år og halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Formanden vælges i lige år og næstformand samt kassereren vælges i ulige år.


Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer (som vælges på generalforsamlingen), sekretær og øvrige medlemmer. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.§11 Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren aflægger regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Valg af formand/næstformand og kasserer (hvem er på valg - genopstiller/fratræder)

8. Valg af øvrig bestyrelse (hvem er på valg - genopstiller/fratræder)

9. Valg af revisor

10. Eventuelt§12 Ophævelse af klubben:

Hvis klubben ophører med at eksistere, overgår materialer og overskud til kommunens fritidsklubber.Vedtaget på generalforsamlingen 2008.


Rettelse (§9, §10 og §11) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2013.

​Rettelse (§10) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 3. april 2018.

Rettelse (§10 og §11) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2019.Formand

Tania Olsen

Kignæshallen, Smedeengen 4,

3630 Jægerspris

Olympen, Privatskolen, Tværstræde 16,

3600 Frederikssund

cykelartister@gmail.com

25365457